Detay

Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye hükmedemez

2. Hukuk Dairesi         2019/7991 E.  ,  2019/12788 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma-Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından davacı kadının ziynet alacağı davasının kabul edilen kısmı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


Davacı kadın dava dilekçesinde, davalı erkekte kaldığını ileri sürdüğü 15 adet bilezik ve 50 adet çeyrek altından oluşan ziynet eşyalarının bedelinin tarafına ödenmesini talep etmiş, aynen iade ve faiz talep etmemiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda kadının ziynet alacağı davasının kısmen kabulü ile, 12 adet 22 ayar bilezik (ortalama toplam 156 gram), 20 adet çeyrek altın ve 2.500-TL Türk parasının davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 20.745,00 TL para ve ziynet eşyası alacağı bedelinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verilmiştir.


Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye hükmedemez (HMK m. 26). Davacı kadının, ziynet eşyalarının tarafına aynen iadesi yönünde bir talebi bulunmadığı gibi dava dilekçesinde belirttiği ziynetlerin dışında düğünde hediye olarak takılan takı paralarına ve faize ilişkin de bir talebi bulunmamaktadır. O halde mahkemece sadece ziynet alacağı bedeline hükmedilmesi gerekirken talep aşılarak ziynetlerin öncelikle aynen iadesine şeklinde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi, talep edilmeyen takı parası ve faiz yönünden de yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.12.2019 (Salı)Scroll to Top