Detay

MAAS HACZİNDEN DOLAYI KESİNTİLERE DEVAM EDİLMESİ GEREKTİGİNE DAİR DAİRE BASKANLIGININ YAZISI.

Maaş haczinden dolayi kesintilere devam edilmesi gerektiğine dair daire başkanliğinin yazısı ekte paylaşılmıştır.

İndirmek için görüntüle sekmesine tıklayın.

 

                                                                              T.C. ADALET BAKANLIGI

                                                                             İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 86420598-300/2678                                                                            02/04/2020

Konu : İcra kesintileri hk.

 

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

(Muhasebat Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      : 31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.

 

İlgi sayılı yazınız ile, ‘’ … kamu personelinin maaşından yapılan icra  kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası  olanlardan  icra  kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin’’ görüş  talebi yazınız Başkanlığımızca incelenmiştir.

Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs salgınının 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmesi nedeni ile ülkemizde de görülen ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan, bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsten doğan salgının önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler alma zarureti doğmuştur. İcra ve İflas Kanununun “Fevkalade hallerde tatil” başlıklı 330 uncu maddesinde “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için  icra  takipleri  durdurulabilir.”  hükmüne  yer verilmiş olup, bu hükme dayanılarak 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra  takipleri  hariç  olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine…” karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararının uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla durdurma kararının gayesi de gözetilerek Başkanlığımızca 24.3.2020 tarih ve "2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" konulu yazımız tüm icra müdürlüklerine duyurulmuştur.

Görüş yazımızın nafakalar ile ilgili ikinci maddesinde "Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki  açılmış  olan takiplerin  devam edeceği,  reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi  içerisinde  yeni  nafaka takiplerinin de açılabileceği," belirtilmiş, yine ödemeler ile ilgili beşinci maddesinde " İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre  sıra  cetveli  yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği" hususları ifade edilerek görüş bildirilmiştir.

 

 

* Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

 
 

 

 

Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                                                    Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. DOĞAN Telefon No: (0 312) 549 45 29 Faks No: (0 312) 425 45 10                                                                                                                                Şube Müdürü

İnternet Adresi : www.adalet.gov.tr                                                                                           Telefon No:(0 312) 549 45 28

 

Daha sonra 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 nci maddesinin;

Birinci fıkrasının (b) bendinde; ''9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda  belirlenen süreler ve  bu kapsamda  hâkim veya icra  ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin  icra  takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve  infazına  ilişkin işlemler  22/3/2020  (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.  Bu  süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden  günden  itibaren  işlemeye  başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha  az  kalmış  olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş  gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu  kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.''

Üçüncü fıkrasının (b) bendinde; ''Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,''

Aynı fıkranın (ç) bendinde; '' İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.''

Hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu düzenlemeler dikkate alındığında;

Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam  edeceği açık olup, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve  maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin  dayanağının  nafaka  borcuna  ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek  olması  gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek  maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı,

Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun  16  ncı maddesi  kapsamında  şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği,

Değerlendirilmektedir. Bu itibarla;

Uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi,

Birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin  bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği değerlendirilmiş olup,

Bilgi edinilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Alim POLAT Hâkim Bakan a.

Başkan

* Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

 
 

 

 

Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                                                    Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. DOĞAN Telefon No: (0 312) 549 45 29 Faks No: (0 312) 425 45 10                                                                                                                                Şube Müdürü

İnternet Adresi : www.adalet.gov.tr                                                                                           Telefon No:(0 312) 549 45 28

 

 Kaynak Dosya

Scroll to Top