694 sayılı KHK ile bir çok kanun metnine geçici maddeler eklendi. Bunlardan en önemlisi ise 2004 sayılı yasada yapılan değişikler oldu.  

 

Değişikliğe  göre İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda  İlamsız Takip Yoluna Başvurulayacağı düzenlenmesi oldu.  KHK'nın ilgili maddesi aşağıda yer alıyor. 

 

MADDE 8- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz."

MADDE 9- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,
"GEÇİCİ MADDE 13- İdari yargının görev atanına giren konularda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar alacaklıya resen tebliğ edilir, Alacaklı, düşme kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargı merciinde dava açılabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı haklımdaki şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemez.
Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerinde bırakılır. Bu kararın kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır."

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile