Davalının adresi bilinmiyorsa , mahkemece verilen sürede adres bildirilmediği için davanın usulden reddine, açılmamış sayılmasına karar verilemez... Davalının açık adresini bilmeyen davacının bunu tespit edip bildirmesinin mümkün olmadığı, mahkemece öncelikle davalının açık adresinin tespiti için bulunması muhtemel tüm kurumlara yazı yazılıp, Tebligat Kanunu gereği mernis adresi tespit edildiğinde mernis adresine, bu da tespit edilemediği takdirde ilanen tebligat yoluna gidilerek taraf teşkili sağlanıp esastan karar verilmesi gerekirken, HMK ' nun 119/2. Maddesindeki koşullar oluşmadan davanın açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceği hk. İstanbul BAM kararı
 
T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/7
K. 2016/7
T. 13.10.2016
6100/m.119
DAVA : İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20/07/2016 tarihli 2016/222 esas ve 2016/313 karar sayılı kararına karşı davacı tarafça süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olmakla, 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
KARAR : TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: 
Davacı vekili 24/05/2016 tarihli dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin imtiyaz sözleşmesi kapsamında abonelerine mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmakta olup, hisseleri İMKB ve NewYork borsasında kote olan türk şirketi olduğunu davalı tarafından kişisel twitter hesabından müvekkili şirket hakkında haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olgular isnat etmek suretiyle şirketin kişilik haklarını ihlal edip incitici beyanlarla müvekkili mali olarak zarara uğratıp, müvekkilinin rakiplerini rekabette öne çıkarma amacıyla hareket ettiğinden bahisle 10.000-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
Davalıya tebligat yapılmamıştır. 
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ : 
İlk derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde; dava dilekçesinde davalının isminden başka bir bilgi yer almadığı, bu nedenle HMK 119/1 Maddesi gereğince davacı vekiline davalının adresini bildirmesi için tebligat yapıldığı, davacı vekilinin davalının açık adresini bilmediğini ancak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesinde öğrenci olduğunu bildirdiği, bu üniversiteye yazılan yazıya da kimlik bilgilerinin bulunmadığı şeklinde cevap verildiği, dolayısıyla HMK' nun 119 Maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken unsurların eksik olduğu, bunun verilen süre içerisinde tamamlanmadığından bahisle HMK. ' nun 119/2 Maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür. 
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ : 
Davacı istinaf dilekçesinde; davalının adresini bilmediklerini, dava dilekçelerinde de belirttiklerini, adresinin ve açık kimliğinin bulunması muhtemel kurum ve adresleri bildirdiklerini, buna rağmen Mahkemece adres tespiti yapılmadan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini, bu kararın HMK. 119 Maddesine aykırı olduğunu beyanla ilk derece mahkemesinin davanın açılmamış sayılmasına dair kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. 
UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR : 
Uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminata ilişkindir. Mahkemece HMK. 119/2 Maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığı noktasındadır. 
HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE : 
Dosyanın tetkikinden; davacı tarafça verilen dilekçe ile davalı tarafından müvekkilinin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek ve rakipleri ile olan rekabetini olumsuz derecede etkileyecek şekilde haksız fiilde bulunulduğundan bahisle manevi tazminat istemi ile dava açıldığı, dava dilekçesinde; davalının adresinin müvekkilince bilinmediğinden bahisle adresin ve davalının açık kimliğinin tespitinin muhtemel olan kurum ve kuruluşların isim ve adreslerini bildirdiği, Mahkemece davacının dilekçesinde belirttiği yere yazı yazılıp adres ve kimlik tespitinin istendiği, ayrıca HKM 119. Maddesine göre davacının davalı tarafın açık kimliğini ve adresini bildirmek üzere tebliğden itibaren 2 haftalık süre verilmesine karar verildiği, adres tespiti için yazılan yazıya olumsuz cevap gelmesi ve davacı tarafça kendilerince adres tespitinin mümkün olmadığı, Mahkemece adresin tespiti için gerekli kurumlara yazı yazılmasının talep edildiği, bunun üzerine Mahkemece dosyanın ele alınarak evrak üzerinde inceleme ile HMK 119/2 Maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür. 
Davacı tarafın itirazı; Mahkemece HMK 119/2 Maddesinde aranan koşullar oluşmadan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği noktasındadır. 
Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 01/04/2015 Tarih ve 2013/12-2195 E., 2015/1141 K. Sayılı ilamında belirtildiği üzere; '' Bir dava dilekçesinde nelerin yer alacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK )'nun 119. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre dava dilekçesinde şu hususlar bulunur: 
1 ) Görevli ve yetkili mahkemenin adı 
2 ) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri 
3 ) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
4 ) Varsa tarafla kanunî temsilcileri ve davacı vekilinin ad ve soyadları ile adresleri 
5 ) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri 
6 ) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların açık özetleri 
7 ) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 
8 ) Dayanılan hukukî sebepler 
9 ) Açık bir şekilde talep sonucu 
10 ) Davacının, varsa kanunî temsilci yahut vekilinin imzası 
11 ) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri 
HMK'nın 119/1/b maddesine göre, dava dilekçesine tarafların ad ve soyadları ile adreslerinin yazılması gerekir. Dava dilekçesinde davalının adı, soyadı veya adresi yazılmamışsa, hâkim davacıya bu eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir; eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa, dava açılmamış sayılır. Buradaki adres, dava sırasında kendisine yapılacak olan tebligat adresidir. Bu adres, ev adresi, işyeri adresi veya başka bir adres de olabilir. Davalının adresi bilinmiyor ise, davacı, dava dilekçesine davalının adresini yazamaz. Bu halde, dava dilekçesi davalıya ilânen tebligat yolu ile tebliğ edilir. '' Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24/02/2016 Tarih ve 2014/14-810 E., 2016/167 K. Sayılı ilamı ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 23/06/2016 Tarih, 2016/3426 E., 2016/389 K. Sayılı ilamı da aynı doğrultudadır. 
Somut olayda davacı tarafça, davalının adresinin bilinmediğinin dilekçede açıkca belirtildiği, adres ve açık kimlik bilgilerinin tespiti için gerekli araştırmaların yapılması için bilgi verildiği, mahkemece usulüne uygun şekilde HMK. 119/2 . Maddesi uyarınca kesin süre verilmediği gibi, bu süre verilse dahi davalının açık adresini bilmeyen davacının bunu tespit edip bildirmesinin mümkün olmadığı, mahkemece öncelikle davalının açık adresinin tespiti için bulunması muhtemel tüm kurumlara yazı yazılıp, Tebligat Kanunu gereği mernis adresi tespit edildiğinde mernis adresine, bu da tespit edilemediği takdirde ilanen tebligat yoluna gidilerek taraf teşkili sağlanıp esastan karar verilmesi gerekirken, HMK ' nun 119/2. Maddesindeki koşullar oluşmadan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür. 
Bu itibarla, HMK. 'nun 353/1-a-5 Maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına dair yerel Mahkeme kararının kaldırılarak ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir. 
SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 
1 - Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE, HMK. 'nun 353/1-a-5 maddesi uyarınca İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2016/222 2016/313 kararının KALDIRILMASINA, 
2 - Dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine iadesine, 
3- İstinaf yoluna başvuran davacıdan peşin alınan karar ve ilam harcının davacıya iadesine, 
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliği ile HMK 353/1-a maddesi uyarınca, 13.10.2016 tarihinde kesin olarak karar verildi.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile