1. Hukuk Dairesi Kararları

T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/17735
Karar No:2015/15256
K. Tarihi:29.12.2016 


MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ... raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacı ile davalı arasında çekişme konusu taşınmaz hakkında harici satış sözleşmesinin bulunduğu, bu sözleşmeye dayalı olarak davalı tarafından davacı aleyhine tapu iptali-tescil, olmaz ise harici satış bedelinin tahsili isteğiyle 2010/667(bozma sonrası 2014/345) esas sayılı dava açıldığı, yargılaması sonucunda tapu iptali-tescil isteğinin reddedildiği, satış bedelinin ise uyarlanmış miktarının tahsiline karar verildiği, kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, eldeki davada, tapulu taşınmazların mülkiyetinin naklinin resmi şekle bağlı olduğu, haricen yapılan satışın mülkiyet naklini sağlayamıyacağı dikkate alınmak suretiyle el atmanın önlenmesine karar verilmesi kural olarak doğrudur.
Ne var ki, 10.7.1940 tarihli ve 2/77 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı uyarınca, haricen yapılan tapulu mal satışlarında, satış bedeli kendisine ödeninceye kadar haricen satın alan tarafın taşınmaz üzerinde hapis hakkı bulunduğu da açıktır.
Hâl böyle olunca, 10.7.1940 tarihli ve 2/77 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı gözetilerek, taraflar arasındaki 2010/667(bozma sonrası 2014/345) esas sayılı dava da değerlendirilmek suretiyle hapis hakkı yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bu yönden bir hüküm kurulmadan salt el atmanın önlenmesine karar verilmesi isabetsizdir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 29.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan